top of page

Non-Discrimination and Language Assistance

Rios Southwest Medical Group and its affiliates are dedicated to implementing multicultural principles and practices throughout our organizational systems, services, and programs. Our commitment is to mitigate healthcare disparities and enhance accessibility by delivering high-quality, culturally competent healthcare. A fundamental aspect of this commitment is our aspiration to provide exceptional healthcare to our members, irrespective of their ethnicity, culture, religious beliefs, or language.

Non-Discrimination and Accessibility Notice

SECTION 1557 OF THE AFFORDABLE CARE ACT POLICY

Rios Southwest Medical Group complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, disability, or sex. Rios Southwest Medical Group does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Rios Southwest Medical Group:

 • Provides aids and services at no cost to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:

  • Qualified sign language interpreters

  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)

 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:

  • Qualified interpreters

  • Information written in other languages.

We offer at no cost to our members the following interpreter services:

 1. Over-the-Phone Interpreter

 2. Face-to-Face Interpreter

 3. Hearing Impaired Services

If you need these services:

Contact our Customer Service Department

Toll-Free (833) 333-6030 Fax (951) 588-5340

8:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday thru Friday

TDD/TTY users dial 711

8:00 a.m. to 5:00 p.m. from Monday thru Friday

For help after business hours or during the weekend, please contact your health plan by calling the phone number listed on the back of your ID card.

If you believe that Rios Southwest Medical Group has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Attn: Compliance Officer/Privacy Officer
Rios Southwest Medical Group
495 E Rincon Street, Suite 215
Corona, CA. 92879

Toll-Free: (833) 333-6030 Fax: (951) 588-5340
Fax: (818) 933-0598
Email: compliance@riosswmg.org

You can file a grievance in person or by mail or email.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, which is available at: https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at: http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. Such complaints must be filed within 180 days of the date of the alleged discrimination.

 

Getting Help in Your Language

Language Assistance Services

 

English
ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call Toll-Free (833) 333-6030 Fax (951) 588-5340

 

Español (Spanish)
ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al Teléfono Gratuito (833) 333-6030 Fax (951) 588-5340
 

Tiếng Việt (Vietnamese)
CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số Điện Thoại Miễn Phí (833) 333-6030 Fax (951) 588-5340
 
Tagalog (Tagalog ̶ Filipino)
PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa Toll-Free (833) 333-6030 Fax (951) 588-5340
 
한국어 (Korean)
주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 전화번호: Toll-Free (833) 333-6030 Fax (951) 588-5340
 
繁體中文 (Chinese)
注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 免費電話 (833) 333-6030 傳真 (951) 588-5340。
 
Հայերեն (Armenian)
ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք Անվճար Հեռախոս (833) 333-6030 Ֆաքս (951) 588-5340:
 
Русский (Russian)
ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните Бесплатный телефон (833) 333-6030 Факс (951) 588-5340.
 
فارسی (Farsi)
توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فتماس بگیرید. (تلفن رایگان (833) 333-6030 فکس (951) 588-5340
 
日本語 (Japanese)
注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。無料電話 (833) 333-6030 ファックス (951) 588-5340 まで、お電話にてご連絡ください。
 
Hmoob (Hmong)
LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau Cov Nplooj Tej (833) 333-6030 FAX (951) 588-5340
 
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi)
ਧਿਆਨ ਧਿਓ: ਜੇ ਤੁਸ ੀਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਿੱਦਾ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। (ਟੋਲ-ਫ੍ਰੀ ਫੋਨ (833) 333-6030 ਫੈਕਸ (951) 588-5340 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
 
العربية (Arabic)
ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم الهاتف المجاني (833) 333-6030 فاكس (951) 588-5340
 
हिंदी (Hindi)
ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। (टोल-फ्री फ़ोन (833) 333-6030 फैक्स (951) 588-5340 पर कॉल करें।
 
ภาษาไทย (Thai)
เรียน: ถ้าคุณพูด ภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร โทรฟรี (833) 333-6030 แฟกซ์ (951) 588-5340
 
ខ្មែរ (Cambodian)
ប្រយ័ត្ន៖ ររ ើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែ , រសវាជំនួយមននកភាសា រោយមិនគិត្្នួល គឺអាចមានសំរា ់ ំររ ើអ្នក។ ចូ ទូ ស័ព្ទ (ទូរស័ព្ទឥតគិតិយាស (833) 333-6030 ទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទ (ទូរស័ព្ទ (951) 588-5340។
 
ພາສາລາວ (Lao)
ໂປດຊາບ: ຖ້າວ່າ ທ່ານເວົ້າພາສາ ລາວ, ການບໍລິການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານພາສາ, ໂດຍບໍ່ເສັຽຄ່າ, ແມ່ນມີພ້ອມໃຫ້ທ່ານ. ໂທຣ ໂທຣ Toll-Free (833) 333-6030 ໂທຣ Fax (951) 588-5340

bottom of page